24
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Gió mạnh trên cấp 7(19:55 ngày 08-08-2022)

  Bình Thuận

 • Hồ vượt mức(19:55 ngày 08-08-2022)

  (Bảo Lộc,Tà Làng,Đăk Ter 1,Minh Lương,Ia Grai 2,Đắk Nông 2,Ia Đrăng 3,Khao Mang Thượng,Ia Muer,Đa Dâng 2,Suối Chăn 2,Ia Đrăng 1,Chiềng Muôn,Nho Quế 2,Suối Mu,Tà Lơi 2,Hòa Bình,Minh Lượng Thượng,Đăk Srông 3B,Lao Chải,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Nậm Tha 6,Đak Pi Hao 1,Đăk Pône,Đại Nga,Đăk Rung,H'Mun,Đăk Srông 2,Xỏong Con,Ry Ninh 2,ĐakSrông3A,Quảng Tín,Ia Grai 1,Nậm Đông 3,Nậm Tha 5,Ia Púch 3,Nậm Be,Chư Prông,Nậm Bôn,Đăk Ru,Ayun Thượng 1A,Đasiat,Nậm Công 4,Sông Miện,Sông Lô 6,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Na 2,Nậm Mu,Sông Lô 4)

 • Hồ đang xả(19:55 ngày 08-08-2022)

  Bình Phước(Srok Phu Miêng),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đơn Dương,Đại Ninh),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Đắc Lắk(Srepok 3),Gia Lai(An Khê),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(19:55 ngày 08-08-2022)

  Bản Đôn-Srêpốk(BĐ1)

 • Mưa trên 100mm(19:55 ngày 08-08-2022)

  Gia Lai(23), Hà Tĩnh(4), Đắc Lắc(2), Hà Tĩnh(3), Đà Nẵng(2), Quảng Nam(2), Đắk Lắk(4), Quảng Bình(1), Bắc Kạn(1), Quảng Ngãi(2), Kon Tum(2), Quảng Nam(1)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(19:55 ngày 08-08-2022)

  Áp thấp nhiệt đới(111.3,15.7)

 • Gió mạnh trên cấp 7(19:25 ngày 08-08-2022)

  Bình Thuận

 • Hồ vượt mức(19:25 ngày 08-08-2022)

  (Bảo Lộc,Tà Làng,Đăk Ter 1,Minh Lương,Ia Grai 2,Đắk Nông 2,Ia Đrăng 3,Khao Mang Thượng,Ia Muer,Đa Dâng 2,Suối Chăn 2,Ia Đrăng 1,Chiềng Muôn,Nho Quế 2,Suối Mu,Tà Lơi 2,Hòa Bình,Minh Lượng Thượng,Đăk Srông 3B,Nậm Pông,Lao Chải,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Nậm Tha 6,Đak Pi Hao 1,Đăk Pône,Nậm Công 5,Đại Nga,Đăk Rung,ĐakSrông,H'Mun,Đăk Srông 2,Xỏong Con,Ry Ninh 2,ĐakSrông3A,Quảng Tín,Ia Grai 1,Nậm Đông 3,Nậm Tha 5,Ia Púch 3,Đăk Lây,Nậm Be,Chư Prông,Nậm Bôn,Đăk Ru,Ayun Thượng 1A,Đasiat,Nậm Công 4,Sông Miện,Sông Lô 6,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Sọi,Nậm Na 2,Nậm Mu,Sông Lô 4)

 • Hồ đang xả(19:25 ngày 08-08-2022)

  Bình Phước(Srok Phu Miêng),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đơn Dương,Đại Ninh),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(Kanak,An Khê),Đắc Lắk(Srepok 3),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(19:25 ngày 08-08-2022)

  Bản Đôn-Srêpốk(BĐ1)

 • Mưa trên 100mm(19:25 ngày 08-08-2022)

  Gia Lai(22), Đắc Lắc(1), Hà Tĩnh(3), Đà Nẵng(2), Quảng Nam(2), Đắk Lắk(4), Quảng Bình(1), Bắc Kạn(1), Hà Tĩnh(3), Quảng Ngãi(2), Kon Tum(2), Quảng Nam(1)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(19:25 ngày 08-08-2022)

  Áp thấp nhiệt đới(111.3,15.7)

 • Gió mạnh trên cấp 7(18:54 ngày 08-08-2022)

  Bình Thuận

 • Hồ vượt mức(18:54 ngày 08-08-2022)

  (Bảo Lộc,Tà Làng,Đăk Ter 1,Minh Lương,Ia Grai 2,Đắk Nông 2,Ia Đrăng 3,Khao Mang Thượng,Ia Muer,Đa Dâng 2,Suối Chăn 2,Ia Đrăng 1,Chiềng Muôn,Nho Quế 2,Suối Mu,Tà Lơi 2,Hòa Bình,Minh Lượng Thượng,Đăk Srông 3B,Nậm Pông,Lao Chải,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Nậm Tha 6,Đak Pi Hao 1,Đăk Pône,Nậm Công 5,Đại Nga,Đăk Rung,ĐakSrông,H'Mun,Đăk Srông 2,Xỏong Con,Ry Ninh 2,ĐakSrông3A,Quảng Tín,Ia Grai 1,Nậm Đông 3,Nậm Tha 5,Ia Púch 3,Đăk Lây,Nậm Be,Chư Prông,Nậm Bôn,Đăk Ru,Ayun Thượng 1A,Đasiat,Nậm Công 4,Sông Miện,Sông Lô 6,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nậm Sọi,Nậm Na 2,Nậm Mu,Sông Lô 4)

 • Hồ đang xả(18:54 ngày 08-08-2022)

  Bình Phước(Srok Phu Miêng),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đơn Dương,Đại Ninh),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(Kanak,An Khê),Đắc Lắk(Srepok 3),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(18:54 ngày 08-08-2022)

  Bản Đôn-Srêpốk(BĐ1)

 • Mưa trên 100mm(18:54 ngày 08-08-2022)

  Gia Lai(22), Đắc Lắc(1), Hà Tĩnh(3), Đà Nẵng(2), Quảng Nam(2), Đắk Lắk(4), Quảng Bình(1), Hà Tĩnh(3), Quảng Ngãi(2), Kon Tum(2), Quảng Nam(1)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(18:54 ngày 08-08-2022)

  Áp thấp nhiệt đới(111.3,15.7)

 • Gió mạnh trên cấp 7(18:25 ngày 08-08-2022)

  Bình Thuận

 • Hồ vượt mức(18:25 ngày 08-08-2022)

  (Bảo Lộc,Tà Làng,Đăk Ter 1,Minh Lương,Ia Grai 2,Ia Đrăng 3,Khao Mang Thượng,Đắk Nông 2,Ia Muer,Đa Dâng 2,Suối Chăn 2,Chiềng Muôn,Ia Đrăng 1,Nho Quế 2,H'Chan,Suối Mu,Tà Lơi 2,Hòa Bình,Minh Lượng Thượng,Đăk Srông 3B,Nậm Pông,Lao Chải,Đắk Lô,Đak Psi 2B,Nậm Tha 6,Đak Pi Hao 1,Nậm Công 5,Đăk Pône,Đại Nga,Đăk Rung,H'Mun,Đăk Srông 2,Xỏong Con,ĐakSrông3A,Quảng Tín,Ry Ninh 2,Ia Grai 1,Nậm Đông 3,Nậm Tha 5,Ia Púch 3,Đăk Lây,Nậm Be,Nậm Bôn,Chư Prông,Đăk Ru,Pờ Hồ,Đasiat,Ayun Thượng 1A,Nậm Công 4,Sông Lô 6,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Sông Miện,Nậm Sọi,Nậm Na 2,Nậm Mu,Sông Lô 4)

 • Hồ đang xả(18:25 ngày 08-08-2022)

  Bình Phước(Srok Phu Miêng),Lâm Đồng(Đồng Nai 4,Đơn Dương,Đại Ninh),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Gia Lai(Kanak,An Khê),Đắc Lắk(Srepok 3),Thừa Thiên Huế(A Lưới)

 • Mực nước(18:25 ngày 08-08-2022)

  Bản Đôn-Srêpốk(BĐ1)

 • Mưa trên 100mm(18:25 ngày 08-08-2022)

  Gia Lai(22), Đắc Lắc(1), Hà Tĩnh(3), Đà Nẵng(2), Quảng Nam(2), Đắk Lắk(4), Quảng Bình(1), Hà Tĩnh(3), Quảng Ngãi(2), Kon Tum(2), Quảng Nam(1)

 • Sự kiện thiên tai xảy ra(18:25 ngày 08-08-2022)

  Áp thấp nhiệt đới(111.3,15.7)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin