12
Gió
Chú giải
Công cụ
Mưa
Nhiệt độ
Độ cao sóng
Đường đi bão
MH mặc định
Tắt lớp gió
Bề mặt
Đổi đơn vị
Chọn vị trí
Toàn cảnh
 • Hồ vượt mức(05:10 ngày 27-11-2022)

  (Ia H'Rung,Sông Lô 6,Ia Grai 2,Nho Quế 2,Đak Psi 2B,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Ia Grai 1,Suối Mu,Minh Lương,Đasiat,Xím Vàng,Nậm Pia,Sông Chảy 5,Đăk Ter 1,Chiềng Muôn,Xỏong Con,Minh Lượng Thượng,Quảng Tín,Khao Mang Thượng,Chư Prông,Đăk Srông 2,Ngòi Xan 1,Nậm Mu,Đắk Lô,Nậm Công 3,Nậm Cắt,Tà Niết,Sông Lô 4,Đăk Rung,Nậm Đông 3,Ia Đrăng 1,Suối Sập 3,Ia Púch 3,Nậm Tha 5,Hòa Bình,Bảo Lộc,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Suối Chăn 2,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(05:10 ngày 27-11-2022)

  Đắk Lắk(Krông Năng),Gia Lai(An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Hàm Thuận),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ)

 • Mực nước(05:10 ngày 27-11-2022)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2)

 • Hồ vượt mức(04:42 ngày 27-11-2022)

  (Ia H'Rung,Sông Lô 6,Ia Grai 2,Nho Quế 2,Đak Psi 2B,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Ia Grai 1,Suối Mu,Minh Lương,Đasiat,Xím Vàng,Nậm Pia,Sông Chảy 5,Đăk Ter 1,Xỏong Con,Minh Lượng Thượng,Quảng Tín,Chiềng Muôn,Khao Mang Thượng,Chư Prông,Đăk Srông 2,Ngòi Xan 1,Nậm Mu,Đắk Lô,Nậm Công 3,Nậm Cắt,Tà Niết,Sông Lô 4,Đăk Rung,Nậm Đông 3,Ia Đrăng 1,Suối Sập 3,Ia Púch 3,Nậm Tha 5,Hòa Bình,Bảo Lộc,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Suối Chăn 2,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(04:42 ngày 27-11-2022)

  Đắk Lắk(Krông Năng),Gia Lai(An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Hàm Thuận),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ)

 • Mực nước(04:42 ngày 27-11-2022)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2)

 • Hồ vượt mức(04:10 ngày 27-11-2022)

  (Ia H'Rung,Sông Lô 6,Ia Grai 2,Nho Quế 2,Đak Psi 2B,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Ia Grai 1,Suối Mu,Minh Lương,Đasiat,Xím Vàng,Nậm Pia,Sông Chảy 5,Minh Lượng Thượng,Đăk Ter 1,Quảng Tín,Xỏong Con,Khao Mang Thượng,Chiềng Muôn,Đăk Srông 2,Ngòi Xan 1,Nậm Mu,Chư Prông,Đắk Lô,Nậm Công 3,Nậm Cắt,Tà Niết,Sông Lô 4,Đăk Rung,Nậm Đông 3,Ia Đrăng 1,Suối Sập 3,Ia Púch 3,Nậm Tha 5,Hòa Bình,Bảo Lộc,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Suối Chăn 2,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(04:10 ngày 27-11-2022)

  Đắk Lắk(Krông Năng),Gia Lai(An Khê),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Hàm Thuận),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ)

 • Mực nước(04:10 ngày 27-11-2022)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2)

 • Hồ vượt mức(03:42 ngày 27-11-2022)

  (Ia H'Rung,Sông Lô 6,Ia Grai 2,Đak Psi 2B,Hồ chứa Thủy điện Nậm Hô,Nho Quế 2,Ia Grai 1,Suối Mu,Đasiat,Xím Vàng,Nậm Pia,Sông Chảy 5,Đăk Ter 1,Quảng Tín,Xỏong Con,Minh Lương,Khao Mang Thượng,Chiềng Muôn,Minh Lượng Thượng,Đăk Srông 2,Ngòi Xan 1,Nậm Mu,Chư Prông,Đắk Lô,Nậm Công 3,Nậm Cắt,Tà Niết,Sông Lô 4,Đăk Rung,Nậm Đông 3,Ia Đrăng 1,Suối Sập 3,Ia Púch 3,Nậm Tha 5,Hòa Bình,Bảo Lộc,Đắk Nông 2,Tà Làng,Lao Chải,Suối Chăn 2,Nậm Bôn,Nậm Công 4,Nậm Be,Ia Muer,Nậm Pung,Đa Dâng 2,Tà Cọ,Đăk Ru,Ia Đrăng 3),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A)

 • Hồ đang xả(03:42 ngày 27-11-2022)

  Gia Lai(An Khê),Đắk Lắk(Krông Năng),Lâm Đồng(Đại Ninh,Đồng Nai 4,Hàm Thuận),Bình Định(Vĩnh Sơn B,Vĩnh Sơn C,Vĩnh Sơn A),Quảng Nam(Đăk Mi 4,Sông Tranh 2),Thừa Thiên Huế(A Lưới),Phú Yên(Sông Hinh,Sông Ba Hạ)

 • Mực nước(03:42 ngày 27-11-2022)

  Đắk Nông-Đắk Nông(BĐ2)

 

Tốc độ gió

Cấp gió 0 2 3 4 7 8 11
km/h 0 10 20 35 55 70 100
Xác nhận
Xóa
Xóa
Thông tin